Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin serwisu Bio-Kribo

Regulamin serwisu w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2023 r. (zwany dalej „Regulaminem”)

I. Informacje ogólne
1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego
dostępnego pod domeną bio-kribo.pl oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem
zakupu towarów.
2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta
i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia na zakup Produktów.
3. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych terminów, należy je rozumieć w
podanym niżej znaczeniu:
a) eREZERWACJA – rezerwacja przez Klienta Produktów znajdujących się
w asortymencie Sklepu Internetowego;
b) KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do
czynności prawnych albo działająca przez prawidłowo umocowaną osobę, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
c) KONTO KLIENTA – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi
w ramach Sklepu Internetowego; oznaczony loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Sprzedawcy pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych
funkcjonalności/usług określonych Regulaminem. Klient loguje się na swoje Konto Klienta
po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
d) PRODUKT – artykuł oferowany do sprzedaży w Sklepie Internetowym, będący
przedmiotem Umowy Sprzedaży za zapłatą ceny;
e) PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych
w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu Internetowego
obowiązującego w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam
określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z
postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu
Promocji;
f) PRZERWA TECHNICZNA – czasowe wyłączenie funkcjonalności Sklepu
Internetowego w całości lub w części, związane z awarią Sklepu Internetowego, lub związane
z koniecznością konserwacji serwerów bądź modernizacją lub przebudową Sklepu
Internetowego, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych
Usług Elektronicznych;
g) PUNKT ODBIORU – oznaczone miejsce odbioru przesyłki zawierającej zamówione
Produkty. Punktem Odbioru może być placówka pocztowa, paczkomat, placówka operacyjna
sieci DPD, przy czym każdorazowo informacje o dostępnych aktualnie Punktach Odbioru
znajdują się w zakładce Dostawa oraz formularzu Zamówienia;
h) REGULAMIN – niniejszy regulamin, który w zakresie Usług Elektronicznych jest
regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
i) SKLEP INTERNETOWY – platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług
oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez KRIBO dostępna za pośrednictwem
adresu URL;
j) SPRZEDAWCA/KRIBO Ul. Jurajska 2, 32-095 Iwanowice Włościańskie; NIP:
6821653864 REGON: 360928772 Telefon: 516 120 885 Email: biuro@kribo.pl;
k) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawierana z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz
Klienta Produktów za zapłatą ceny powiększonej o koszty wysyłki;

l) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
m) WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których
spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, korzystania z Usług
Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) dostęp do komputera lub innego
urządzenia podłączonego do sieci Internet, (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)
przeglądarka internetowa – w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu
Internetowego rekomendowane jest posługiwanie się przeglądarką w najnowszej wersji
oferowanej przez danego producenta: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox, Safari, Opera, gdyż przy użyciu wcześniejszych wersji przeglądarki internetowej
niektóre dodatkowe funkcjonalności Sklepu Internetowego mogą działać w ograniczonym
zakresie; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu niezbędnych plików
Cookies. (5) Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Internetowym Klient musi
posiadać ważny i aktywny adres e-mail.
n) ZAMÓWIENIE – formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego,
określający Produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i
wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie
woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za
pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza
zawarcie Umowy Sprzedaży.
II. Kontakt z Klientem
KRIBO udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy
działalności, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 pod numerem telefonu 48 516
120 885 oraz pod adresem e-mail: biuro@kribo.pl.
III. Usługi Elektroniczne
1. KRIBO świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi
Elektroniczne na rzecz Klientów
a) przeglądanie produktów oraz treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym;
b) umożliwienie Klientowi składania Zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym;
c) korzystanie z koszyka;
d) prowadzenie indywidualnego Konta Klienta, pozwalającego na korzystanie przez
Klienta z dodatkowych funkcjonalności, w tym rejestrowanie zakupów;
e) bezpłatne dostarczanie informacji o produktach, Sklepie Internetowym oraz innych
informacji handlowych, na podany przez Klienta adres e-mail w formie newslettera;
f) możliwość publikowania opinii na temat Produktu. Opinie mogą zostać dodane
w zakładce „Oceny i opinie”.
IV. Konto Klienta
1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie Internetowym. Założenie
Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. Utworzenie
i korzystanie z Konta Klienta jest w zakresie świadczonych przez Sklep Internetowy usług
dobrowolne i bezpłatne.
2. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta
z chwilą skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu
utworzenia Konta Klienta, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz
naciśnięcia przycisku „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
zawierana jest na czas nieoznaczony i w języku polskim.

3. Konto Klienta umożliwia w szczególności zapisywanie i przechowywanie informacji
o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp
do historii Zamówień Klienta oraz szybszą procedurę złożenia Zamówienia w Sklepie
Internetowym.
4. Klient może zrezygnować z Konta Klienta w każdym czasie i bez podania przyczyn,
zgłaszając pod adres biuro@kribo.pl lub pisemnie na adres KRIBO Ul. Jurajska 2, 32-095
Iwanowice Włościańskie. Żądanie rezygnacji z Konta Klienta należy podać dane
identyfikacyjne Klienta, tj. adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. W
przypadku zgłoszenia takiego żądania, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta, KRIBO
może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
5. KRIBO może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną z Klientem za odpowiednim, co najmniej 14-dniowym okresem
wypowiedzenia, z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako istotne naruszenie przez
Klienta postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą
elektroniczną przez KRIBO.
6. Pola uzupełniane przez Klienta przy tworzeniu Konta Klienta oraz w formularzach
udostępnianych w celu realizacji Zamówienia powinny zawierać prawdziwe i aktualne dane
Klienta oraz powinny być aktualizowane, w zakresie w jakim jest to konieczne dla
prawidłowego wykonania świadczonych przez KRIBO usług.
V. Zamówienia
1. Zamówienia na Produkty można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia
przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach 9:00-16:00.
Sklep Internetowy umożliwiają Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób,
kolejno:
a) Klient dodaje wybrany Produkt do koszyka;
b) Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy;
c) Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu
Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży
(m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie
wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji
Umowy Sprzedaży;
d) Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu
Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia;
e) Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności
Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”);
f) Sklep Internetowy w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do
niego wiadomość elektroniczną z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w razie jakichkolwiek
pytań bądź wątpliwości.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających
na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez
wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej
przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób
płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości
co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep
Internetowy formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę
zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep
poprzez wysłanie do Klienta wiadomości email z potwierdzeniem Zamówienia.
4. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a) dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę
kurierską;
b) odbiór w Paczkomatach Inpost.
5. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą
zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
VI. Płatności
1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) płatność za pomocą systemu płatności przelewy24;
b) płatność przelewem (przedpłata, wymagane potwierdzenie przelewu).
c) za pobraniem

2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka
towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na
rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku, gdy Kupujący wybrał formę płatności
przelewem termin na dokonanie wpłaty wynosi 7 dni.
3. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
5. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany
przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w
szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z
załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i
przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra
finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej,
zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi
kontroli skarbowej.
VII. Odstąpienie od umowy
1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014r.o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz.
827 ze zm.), Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od
daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail biuro@kribo.
Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.
3. Klient zwraca towar do Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego
produktu.
5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.
6. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy
oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:
a) o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
VIII. Reklamacja
1. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi świadczonymi przez KRIBO
można składać w szczególności telefonicznie pod numerem 48 516 120 885 lub drogą
elektroniczną, wysyłając wiadomość pod adres e-mail biuro@kribo.pl. W celu przyspieszenia
rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego imienia i
nazwiska Klienta, adresu poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładnego opisu i
powodu reklamacji.
2. KRIBO rozpatruje reklamacje do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje
o wyniku ich rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje
wymagają uzupełnienia, KRIBO zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego
reklamację o ich uzupełnienie, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku KRIBO jest
zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od jej
otrzymania.
3. Odpowiedź na reklamację KRIBO przekazuje w takim sam sposób jakim otrzymał
reklamację.
IX. Ochrona prywatności
Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez KRIBO Joanna Żuradzka-
Boryczko znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności.